Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

Osadní řád

Účelem osadního řádu je upravit režim soužití ve společenství zahrádek soustředěných zpravidla v jednom nebo více místech v působnosti příslušné základní organizace ČZS.
Více informací o osadních řádech se dozvíte na webu ČZS.

Osadní řád Zahrádkové osady ZO ČZS Zaječí hora 1

I. Vymezení zahrádkové osady a společných zařízení
 1. Zahrádková osada - ZO ČZS Zaječí Hora 1, jako ucelený soubor zahrádek, společných prostor a zařízení byla zřízena na základě usnesení členské schůze ZO ČZS Zaječí Hora 1 ze dne 1.8.1959.
 2. Pozemky s p.č. 674 - 738 k.ú. Sadová o celkové výměře 14 764 m2 jsou v nájmu ZO Zaječí Hora 1 na základě nájemní smlouvy ze dne 19.11.2007, uzavřené mezi ZO Zaječí Hora 1 a vlastníkem pozemků Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Královo pole, Palackého tř. 59.
 3. Pozemky ve vlastnictví základní organizace jsou členové osady oprávněni užívat na základě uzavřených nájemných smluv. Při hrubém nebo opětovném porušení smlouvy nebo osadního řádu je ZO ČZS oprávněna od smlouvy odstoupit. Převod nájemní a smlouvy na jinou osobu je možný jen se souhlasem ZO.
 4. Ke společnému užívání členů zahrádkové osady slouží společné zařízení zahrádkové osady:
  1. společné komunikace (cesta, chodníčky)
  2. kabelový rozvod elektrického proudu
  3. maringotka
 5. Při zániku členství nebo zániku smlouvy s členem osady zaniká právo užívání pozemků ve vlastnictví ZO a společných zařízení, pokud dohodou nebo následnou smlouvou ZO ČZS s uživatelem není stanoveno jinak.
II. Správa osady
 1. Správu osady vykonává orgán pověřený (zvolený) členskou schůzí ZO ČZS.
 2. Orgán správy osady (dále osadní výbor) je pětičlenný v čele s předsedou, kterého volí členové zahrádkové osady a schvaluje členská schůze ZO.
 3. Zahrádková osada není samostatnou organizační jednotkou, je organickou součástí Územního sdružení, při kterém je zřízena. Osadní výbor nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, jeho rozhodnutí kromě vyřizování běžných záležitostí osady musí být schválena výborem ZO nebo členskou schůzí podle jejich kompetence.
 4. Do působnosti osadního výboru náleží zejména:
  • organizace výstavby osady,
  • přidělování zahrádek, dispozice se společnými pozemky,
  • druh zahrádkářské činnosti,
  • systém užívání, správy a udržování společných zařízení,
  • dohled na dodržování osadního řádu, způsob řešení jeho případného porušování,
  • dohled na dodržování zásad platných pro zahrádkářskou činnost (hygiena, ochrana před nákazami, dodržování bezpečnostních norem atp.),
  • řešení námětů, připomínek a návrhů členů ZO,
  • včasný výběr poplatků (za nájemné, spotřebovanou energii, členské příspěvky a fond),
  • informovanost členů osady o záležitostech plynoucích z rozhodnutí členských schůzí a ostatních orgánů ZO a způsoby komunikace s nimi,
  • formy součinnosti a spolupráce s místními orgány a institucemi při zajišťování chodu osady.
III. Režim a provoz osady
 1. Zahrádková osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření:
  1. zahrádky musí být co do prostorového uspořádání výsadby v souladu s celkovým osazovacím záměrem osady přijatým členy osady,
  2. při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého stromu; maximální výška porostů nesmí přesahovat 2 metry,
  3. uživatelé jsou povinni činit opatření k tomu, aby porosty, jakož i větve a kořeny těchto porostů nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě,
  4. chov včel v osadě není dovolen, chov drobného hospodářského zvířectva je dovolen za podmínek, že budou umístěna do ohraničeného prostoru na vlastním pronajatém pozemku,
  5. na zahrádkách je možné budovat zahrádkářské chaty sloužící pro odpočinek, uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb, a to v souladu s územními záměry a při dodržení postupu podle zákonných předpisů,
  6. stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace a bydlení nejsou v zahrádkové osadě povoleny,
  7. provozní zařízení, např. skleníky, nádrže na vodu, kompostiště, kůlny a dřevníky je možné zřizovat jen se souhlasem správy osady a při dodržení zákonných předpisů,
  8. užívání motorových vozidel v prostorách zahrádkové osady není povoleno,
  9. parkování vozidel a jejich údržby a mytí v prostorách osady není povoleno.
IV. Práva a povinnosti členů zahrádkové osady
 1. Členové zahrádkové osady jsou oprávněni:
  1. užívat společné prostory a zařízení k jim určeným účelům, hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady,
  2. účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporučení správě osady a orgánům základní organizace a vyžadovat řešení problémů,
  3. být informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizováni, správě a údržbě společných prostor a zařízení,
  4. volit a být voleni do orgánu správy osady,
  5. užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu osadě budou plně odpovědni.
 2. Členové zahrádkové osady jsou povinni:
  1. užívat zahrádky, společné prostory a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem k účelu, k němuž jsou určeny,
  2. respektovat sousedská práva a vztahy, neobtěžovat nadměrným hlukem, kouřem, popílkem, prachem, odpadem všeho druhu,
  3. dodržovat pálení odpadu pouze v „pálící dny“,
  4. zamezit vnikání zvířat (psů) na sousední parcely a nechat je volně bez dozoru pobíhat,
  5. podílet se na řešení problémů osady,
  6. užívat společná zařízení hospodárně a tak, aby nevznikla škoda osadě, základní organizaci a ostatním členům osady, v případě vzniku škody způsobené jejich zaviněným jednáním škodu nahradit nebo odstranit její následky,
  7. dodržovat v osadě zásady dobrého soužití, vnitrosvazové a obecně závazné předpisy,
  8. udržovat zahrádky v osadě v dobrém stavu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení šíření chorob rostlin, plísní, atp. a přispívat k jejich likvidaci,
  9. nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,
  10. nepoužívat v prostorách osady střelné zbraně,
  11. podílet se na udržování společných zařízení osady a společných prostor a nést náklady na jejich údržbu finančním plněním stanoveným správou osady a podle potřeby osobním plněním formou pracovních činností (brigád),
  12. hradit včas spotřebované energie, daně a poplatky,
  13. v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řadem.
  Dopustí-li se člen zahrádkové osady porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván osadní správou k nápravě, při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a ZO ČZS má právo se domáhat u místního orgánu statní správy, event. soudní cestou obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku. U členů ČZS může být hrubé nebo opakované porušení osadního řádu považováno za důvod vyloučení ze svazu, v případě způsobení škody na společných zařízeních za důvod k vypovězení smlouvy o jejich užívání, event. k vypovězení nájemní nebo podnájemní smlouvy.
V. Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě
 1. Zánik uživatelských práv pro členy ZO ČZS končí:
  1. zánikem členství v ČZS,
  2. zánikem nájemní smlouvy,
  3. prodejem, darováním nebo směnou vlastnických práv k movitému i nemovitému majetku člena.
 2. V souvislosti se skončením nájmu zahrádky dosavadní člen jím vybudovaná zařízení dobrovolně odklidí a pozemek uvedený do původního stavu odevzdá výboru, nebo se dohodne o odprodeji vybudovaných zařízení s novým uživatelem, kterého určí výbor ZO ČSZ a dohodu o majetkoprávním vypořádání předá výboru ZO.
 3. V případě, že se na zahrádce nachází nemovitost - např. zahrádkářská chata, jejíž doba trvání nebyla stavebním povolením omezena nebo dosud neuplynula, a dosavadní uživatel ji hodlá prodat, bere na vědomí, že převodem nemovitosti nevzniká novému nabyvateli zahrádkářské chaty - nebo jiné nemovitosti - právo na uzavření nájemní smlouvy k pozemku na němž se nemovitost nachází. Za účelem předejití případných sporů je uživatel povinen informovat o záměru prodeje nemovitosti výbor ZO ČZS.
 4. Při převodu vlastnických práv je vlastník povinen informovat nového nájemce o možnosti užívat společná zařízení na základě smlouvy o užívání těchto společných zařízení.
 5. Před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly.
VI. Závěrečná ustanovení
 1. Tento osadní řád je závazný pro každého člena ZO ČZS Zaječí Hora 1 - uživatele zahrádky a společných zařízení v zahrádkové osadě.
 2. Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS a jeho publikací provedenou způsobem, aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové zahrádkové osady.
 3. Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí ZO ČZS a publikaci podle odst. 2.

Osadní řád byl schválen na členské schůzi ZO ČZS dne 27. 11. 2022.